Κεφάλαιο 11: Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα